Mobicar

Home Condicions d'us
Condicions d'us

Contracte amb l’usuari (acompanyant) de Mobicar

 

IMPORTANT: LLEGEIXI AQUEST DOCUMENT DETINGUDAMENT

 

Presti atenció al següent contracte i a les condicions d’ús del software de Mobicar S.L. més avall indicades.

 

El present contracte entre Mobicar S.L. (d’ara endavant Mobicar) i vostè, cobreix els usos de la pàgina web des de qualsevol terminal. Vostè pot acceptar el present contracte fent clic al botó ACCEPTAR o a botons o vincles similars segons determini Mobicar.

 

Mobicar es un portal que posa en contacte conductors i acompanyants i en facilita el pagament de les despeses del transport compartit entre els usuaris. Mobicar NO cobra pel viatge realitzat ni per la inscripció dels usuaris a la pàgina web Mobicar. Mobicar només cobra una comissió pel servei de posada en contacte cada cop que conductor i acompanyant acorden un viatge.

 

·         Vostè declara ser major d’edat i estar en plenes facultats per prendre decisions.

·         Vostè declara que les dades personals i tota la seva informació facilitada a través de la pàgina web és verdadera i es compromet a mantenir-la actualitzada.

·         Vostè es fa responsable a l’hora d’escollir un vehicle i conductor per viatjar.

·         És responsabilitat seva pujar a un vehicle o altre, així com les lesions, danys i perjudicis que pugui incórrer.

·         Vostè accepta que Mobicar és un portal que posa en contacte conductors i acompanyants i dóna informació sobre les diferents possibilitats de transport en la ruta demandada.

·         Vostè accepta que Mobicar no es fa responsable de la informació facilitada pels usuaris del portal.

·         És el propi acompanyant i conductor qui a través dels requisits per trobar vehicle o acompanyant escollirà amb qui vol realitzar el viatge. Queda sota la seva responsabilitat participar en el viatge i tots els inconvenients que d’aquest en puguin sorgir.

·         Vostè accepta l’ús que Mobicar fa de les seves dades per la finalitat de la web que consisteix en que els usuaris puguin compartir viatges.

·         Vostè accepta que Mobicar l’exclogui en cas de donar informació falsa o d’incompliment.

 

 

Inscriure’s al portal de Mobicar és completament gratuït. També n’és la consulta de la informació dels altres usuaris així com dels viatges que ofereixen els conductors. Vostè pot posar-se en contacte directament amb el conductor, a través del seu correu electrònic o altre informació que faciliti el propi conductor, per acordar un viatge. En aquest cas Mobicar ofereix el servei de manera gratuïta.

Mobicar només cobrarà una comissió quan conductor i acompanyant acceptin el viatge a través del portal i el pagament es faci a través del crèdit que l’usuari hagi posat al seu compte de Mobicar (mobicar premium).

 

En cas de voler recuperar la totalitat o part dels crèdits que té caldrà indicar-ho al seu perfil de la web. Cal avisar abans de l’últim dia de mes per cobrar abans del dia 10 del mes següent. Mobicar farà el pagament mitjançant transferència bancària al número de compte que vostè ens haurà facilitat.

 

El seu contracte amb Mobicar també inclourà les Condicions d’ús. Si vol utilitzar els serveis de Mobicar, ha d’acceptar les Condicions d’ús. Pot acceptar les Condicions d’ús, fent clic sobre l’opció disponible (x) o fent ús efectiu dels serveis de Mobicar, en el qual vostè reconeix i accepta que Mobicar interpretarà el seu us com acceptació de les condicions corresponents. Vostè reconeix i accepta que a l’ acceptar el present Contracte i les Condicions d’ús, vostè està duent a terme un contracte legal i vinculant. Si existeixen diferències entre les condicions d’ús i el present contracte, prevaldran les condicions d’ús en relació al servei de Mobicar en qüestió. És aconsellable que imprimeixi o guardi un copia de les condicions d’ús per la seva constància.

 

Mobicar S.L.

 

 

Contracte amb l’usuari (conductor) de Mobicar

 

IMPORTANT: LLEGEIXI AQUEST DOCUMENT DETINGUDAMENT

 

Presti atenció al següent contracte i a les condicions d’ús del software de Mobicar S.L. més avall indicades.

 

El present contracte entre Mobicar S.L. (d’ara endavant Mobicar) i vostè, cobreix els usos de la pàgina web des de qualsevol terminal. Vostè pot acceptar el present contracte fent clic al botó ACCEPTAR o a botons o vincles similars segons determini Mobicar.

 

Mobicar es un portal que posa en contacte conductors i acompanyants i en facilita el pagament de les despeses del transport compartit entre els usuaris. Mobicar NO cobra pel viatge realitzat ni per la inscripció dels usuaris a la pàgina web Mobicar. Mobicar només cobra una comissió pel servei de posada en contacte cada cop que conductor i acompanyant acorden un viatge.

 

 

·         Vostè declara ser major d’edat i estar en plenes facultats per prendre decisions.

·         Vostè declara que les dades personals, la informació del seu vehicle i els viatges i rutes proposats en el portal de Mobicar són verdaders i es compromet a mantenir-la actualitzada.

·         Vostè es fa responsable a l’hora d’escollir un acompanyant amb qui compartir el viatge.

·         És responsabilitat seva portar una persona o altra, així com les lesions, danys i perjudicis que pugui incórrer.

·         Vostè accepta que Mobicar és un portal que posa en contacte conductors i viatgers i dóna informació sobre les diferents possibilitats de transport en la ruta demandada.

·         Vostè accepta que Mobicar no es fa responsable de la informació facilitada pels usuaris del portal.

·         És el propi acompanyant i conductor qui a través dels requisits per trobar vehicle o acompanyant escollirà amb qui vol realitzar el viatge. Queda sota la seva responsabilitat participar en el viatge i tots els inconvenients que d’aquest en puguin sorgir.

·         Vostè no pot fer una activitat comercial a través del portal de Mobicar excepte en el cas indicat al punt següent.

Vostè només pot compartir amb l’acompanyant el pagament de les despeses d’ús del vehicle en la ruta acordada.

Has de comptar:

-       Carburant + Peatges + Amortització del Vehicle i reparacions

Tot això sòl donar uns 24 cèntims per Km, que compartint despeses entre els dos, a l'acompanyant li tocaria posar 12 cèntims per Km, que és el preu que et recomanem.

El cost pot variar en funció de la qualitat del teu vehicle i del nivell de confort que ofereixis.

No pots cobrar mai per la teva feina.

·         Si vostè disposa de llicencia de taxi se li permet cobrar el preu que cregui oportú, ja que es considerà un ús com a professional.

·         Vostè declara que disposa de permís de conduir espanyol vàlid i vigent.

·         Vostè declara que el seu automòbil disposa de l’assegurança obligatòria de circulació amb cobertura per danys a tercers.

·         Vostè accepta l’ús que Mobicar fa de les seves dades per la finalitat de la web que consisteix en que els usuaris puguin compartir viatges.

·         Vostè accepta que Mobicar l’exclogui en cas de donar informació falsa o d’incompliment.

 

Inscriure’s al portal de Mobicar és completament gratuït. També n’és la consulta de la informació dels altres usuaris així com dels viatges que ofereixen els conductors. Vostè pot posar-se en contacte directament amb l’acompanyant, a través del seu correu electrònic o altre informació que faciliti el propi acompanyant, per acordar un viatge. En aquest cas Mobicar ofereix el servei de manera gratuïta.

Mobicar només cobrarà una comissió al viatger quan aquest i el conductor acceptin el viatge a través del portal i el pagament es faci a través del crèdit que l’acompanyant hagi posat al seu compte de Mobicar (mobicar premium).

 

Els crèdits que els conductors hagin cobrat pels seus viatges s’aniran afegint al seu compte Mobicar. Quan vulgui cobrar la totalitat o part dels crèdits que té caldrà indicar-ho al seu perfil de la web. Cal avisar abans de l’últim dia de mes per cobrar abans del dia 10 del mes següent. Mobicar farà el pagament mitjançant transferència bancària al número de compte que vostè ens haurà facilitat.

En aquesta modalitat el conductor s’obliga, davant l’usuari acompanyant i davant de Mobicar, a acudir a la cita convinguda amb l’acompanyant en el lloc, dia i hora que ambdós hagin pactat. En el cas d’incompliment d’aquesta obligació el conductor respon davant l’usuari acompanyant i davant de Mobicar dels danys i perjudicis ocasionats.

 

 

El seu contracte amb Mobicar també inclourà les Condicions d’ús. Si vol utilitzar els serveis de Mobicar, ha d’acceptar les Condicions d’ús. Pot acceptar les Condicions d’ús, fent clic sobre l’opció disponible (x) o fent ús efectiu dels serveis de Mobicar, en el qual vostè reconeix i accepta que Mobicar interpretarà el seu us com acceptació de les condicions corresponents. Vostè reconeix i accepta que a l’ acceptar el present Contracte i les Condicions d’ús, vostè està duent a terme un contracte legal i vinculant. Si existeixen diferències entre les condicions d’ús i el present contracte, prevaldran les condicions d’ús en relació al servei de Mobicar en qüestió. És aconsellable que imprimeixi o guardi un copia de les condicions d’ús per la seva constància.

Mobicar S.L.

 

Condicions d’ús

 

ASPECTES LEGALS

AVÍS LEGAL - MOBICAR SL

Mobicar SL (d'ara en davant MOBICAR) informa que el seu portal www.mobicar.com és un lloc web a Internet en el qual els usuaris poden trobar continguts i serveis.

MOBICAR es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions respecte a la seva presentació i configuració així com dels continguts i serveis presentats en el portal.

Tant l'accés directe a aquest portal, com indirecte mitjançant enllaços a pàgines de tercers, així com l'ús que es pugui fer de la informació inclosa en aquest són de l'exclusiva responsabilitat de qui els realitza. Addicionalment, MOBICAR no respondrà danys derivats del mal funcionament dels serveis hostatjats en el portal que es basin en causes, de qualsevol naturalesa, alienes a la seva voluntat.

MOBICAR adverteix que com que no és de la seva titularitat tota la informació continguda en el portal, alguns dels textos, gràfics, vincles i/o el continguts d'alguns articles inclosos en aquests podrien no ser veraços o no estar actualitzats. Per aquesta raó, ni MOBICAR ni qualsevol altra empresa i/o organització a la qual MOBICAR hagi autoritzat la inclusió de les seves pàgines mitjançant un enllaç no respondrà dels errors o omissions relatives a la informació, ni de la seva autoria, ni de la veracitat de la informació dipositada en ella. Tanmateix en cas de manifesta actitud dolosa o negligència greu per part del titular, Mobicar assumeix el compromís de realitzar el màxim esforç per tal que aquest procedeixi a la seva actualització periòdica o en la correcció.

Els drets vinculats als signes distintius i/o dominis d'Internet MOBICAR i derivats, en les seves diferents modalitats, pertanyen a MOBICAR, per la qual cosa la seva utilització no autoritzada per tercers donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Les eventuals referències que es facin en el portal www.mobicar.com a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació en què es facin servir els signes distintius i/o dominis, el nom comercial o el nom del fabricant, subministrador, etc., que siguin de titularitat de tercers no constituiran ni implicaran recolzament, patrocini o suport per part de MOBICAR.

 

TITULARITAT DEL PORTAL

Copyright (c) MOBICAR SL

C/ Passeig de la indústria 78 (despatx 2)

17820 Banyoles, Espanya

Tots els drets d'explotació estan reservats.

Els drets de propietat intel·lectual sobre el portal www.mobicar.com són titularitat de MOBICAR.

Correspon a aquesta empresa l'exercici exclusiu dels drets d'explotació d'aquests en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

 

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

MOBICAR informa que per permetre que els usuaris puguin accedir a alguns dels serveis del portal es fa necessari recollir dades de caràcter personal.

D'acord amb allò que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades (LOPD) i la resta de legislació aplicable, MOBICAR procedeix a la creació d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, en el qual es recolliran aquelles dades que siguin necessàries per realitzar l'accés a alguns dels serveis del portal. El fet de registrar-se a la web de Mobicar implica que l’usuari accepta l’ incorporació de les seves dades a l’ esmentat fitxer als únics afectes declarats a la “política de privacitat”.

MOBICAR garanteix l'adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial de les esmentades dades, les quals podran ser consultades o modificades pel seu titular a través de la pàgina web "Modificar dades" del servei.

Conforme a la llei de protecció de dades, per dur a terme el procés de cancel·lació o d’oposició l’usuari haurà de posar-se en contacte amb Mobicar trucant per telèfon al número 650 630 080 o enviant un e-mail a l’adreça Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la .

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades per ell mateix. En cap cas, ni MOBICAR és responsable de la veracitat de les dades introduïdes pels usuaris, per la qual cosa en cap cas se'ls podrà exigir i/o reclamar cap tipus de responsabilitat. MOBICAR es reserva el dret a excloure de l'accés al portal aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions escaients en Dret.

MOBICAR es reserva el dret de fer servir les dades de contacte (especialment la seva adreça electrònica) com a mitjà de comunicació interna entre l'usuari i MOBICAR, i aquesta comunicació no es considerarà en cap cas, com a correu massiu o brossa.

MOBICAR és un servei gratuït per als seus membres registrats que permet als conductors incloure els diferents viatges i rutes, i al viatger poder veure al moment les diferents ofertes de viatges que proposen els conductors. Només en el cas que s’acordi un viatge i aquest sigui pagat a través del portal, MOBICAR es quedarà una comissió del pagament del viatger amb l’objectiu de poder continuar mantenint i gestionant un servei com aquest. De tal manera que no es fa necessari realitzar enviaments de promocions, ofertes i/o correus electrònics als seus usuaris.

Si no vols rebre correus electrònics automàtics del nostre servei com a resposta a la/es teva/es sol·licitud/s de viatge/s compartit/s, pots anar a l’apartat e-mails de la teva àrea i activar l’opció “no notificació per correu electrònic”

 

 

Si no feu cap modificació a les dades, continuareu rebent els correus electrònics automàtics o d'altres usuaris tal com habitualment succeeix.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per tal de poder tenir accés al servei l’usuari s’ha de registrar. Per fer-ho cal entrar les dades següents: el seu nom, el nom d’usuari, una adreça d’e-mail i una contrasenya que li servirà per accedir a la web.

Un cop registrat l’usuari haurà d’entrar també el seu telèfon i dades bancàries.

El telèfon, les dades bancàries i l’adreça electrònica es considera privada i estarà a disposició de Mobicar, que es compromet a mantenir-la en privat. L’ús que Mobicar farà d’aquestes dades serà únicament destinat al bon funcionament de la gestió entre Mobicar i l’usuari. En cas d’enviar un e-mail des de la web a qualsevol altre usuari, aquest disposarà de la teva adreça electrònica.

Per altra banda, es recomana a l’usuari omplir la resta d’informació del seu perfil, com ara edat, població, aficions, dades del vehicle, etc, de caràcter menys personal i que altres usuaris podran consultar per tal de facilitar la tasca d’escollir conductor i acompanyant.

A la web s’indica mitjançant icones i la llegenda corresponent quina informació es comparteix amb altres usuaris i quina no.

 

RESPONSABILITAT

MOBICAR i/o qualsevol empresa o organització que formi part  de MOBICAR per encloure’s en la seva web mitjançant enllaç, queden exonerades de tota responsabilitat que es pogués derivar de l'ús indegut o negligent de les contrasenyes i de la falsedat de les dades aportades pels usuaris com a requisit previ d'accés al servei.

Queda expressament prohibida la inclusió en aquest portal d'informacions o opinions que:

1.    Indiquin o promoguin discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola i resta de l'ordenament jurídic.

2.     Indueixin o incitin a actuar de forma il·legal.

3.    Portin a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars.

4.     Indueixin o puguin induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.

5.    Indueixin o incitin a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc o que atemptin contra la salut i l'equilibri psíquic.

6.    Infringeixin les normes legals o reglamentàries sobre secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l'honor i a la intimitat personal o familiar o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa dels productes i/o serveis.

7.    Continguin informació falsa, parcial o no actualitzada.

8.    Incorporin elements, continguts, missatges, formats, productes i/o serveis il·lícits, violents, pornogràfics o degradants.

MOBICAR no assumeix cap responsabilitat per l’exactitud de la informació, idees i/0 opinions dels usuaris. Nos ens fem responsables de cap lesió, dany o pèrdua que resultin de qualsevol informació, idees i/o dictàmens enviats pels usuaris.

MOBICAR RENUNCIA A TOTA RESPONSABILITAT PER QUALSEVOL PÈRDUA, LESIÓ, RECLAMACIÓ, RESPONSABILITAT O DANY DE QUALSEVOL TIPUS, INCLUENT DANYS DIRECTES, INDIRECTES, ACCIDENTALS, ESPECIALS, CONSEQÜENTS O PUNITIUS I PERJUDICIS DE QUALSEVOL TIPUS (INCLOENT, SENSE LIMITACIÓ, ELS ADVOCATS, TAXES I ALTRES DE DEFENSA JURDICA) QUE SE’N DERIVIN DE L’ÚS DE MOBICAR, DE LA NOSTRA PÀGINA WEB I DEL SEU CONTINGUT.

 

NORMES DE CONDUCTA

Conductor i acompanyant es comprometen a ser puntuals i a no portar substàncies o objectes perillosos o il·legals durant els viatges. Un cop arribada l’hora de sortida fixada el conductor no està obligat a esperar a l’acompanyant.

En cas que el conductor anul·li el compromís o no es presenti al lloc acordat a l’hora acordada haurà de donar les explicacions pertinents a l'acompanyant i retornar-li els diners de les despeses. Això inclou la comissió que ha hagut de pagar i les despeses en viatges concertats per sms. Si les explicacions que hagi rebut l’acompanyant per part del conductor no estan justificades, Mobicar agrairà a l'acompanyant que valori negativament al conductor. En cas de ser l’acompanyant qui anul·la el compromís o qui no es presenta aquest perdrà el que hagi pagat pel viatge.  

Els llocs d’origen i destí seran els especificats pel conductor. El punt precís serà l’indicat al mapa del Google maps.

Qualsevol usuari ha d’estar en disposició d’ensenyar la seva documentació a un altre usuari en cas que aquest ho sol·liciti. En el cas del conductor aquest punt inclou també la documentació del vehicle. 

El conductor es compromet a conduir amb prudència respectant les normes de circulació. L’acompanyant es compromet a no molestar al conductor. Ambdós es comprometen a comportar-se cordialment i de manera agradable.

No està permès fumar, menjar o beure durant el viatge a menys que tots els ocupants del vehicle estiguin d’acord en trencar aquesta norma. No esta permès portar mascotes a menys que s’hagi acordat el contrari entre tots els ocupants abans de confirmar el viatge.

Es permet que l’acompanyant porti una maleta de mà de mides màximes 55x40x20cm i pes màxim 15Kg. Si vol portar més equipatge caldrà acordar-ho abans amb el conductor.  

El conductor es compromet a que el vehicle disposi de les condicions de seguretat necessàries pel viatge i a mantenir unes condicions de neteja i higiene raonables.

Mobicar es reserva el dret d’exclusió en cas d’incompliment.

 

ÚS DELS SERVEIS INCLOSOS EN EL PORTAL

L'ús per part dels usuaris dels serveis inclosos en el portal es realitzarà sempre en els terminis i condicions previstos per aquest efecte.

Els usuaris es comprometen a no usar els serveis gratuïts (pàgines personals, correu gratuït, etc.) amb finalitat comercial o per a un ús diferent de l'individual.

De la mateixa manera, els usuaris es comprometen a usar els esmentats serveis gratuïts de tal manera que no atemptin contra les normes d'ús i convivència a Internet, per exemple, a través de l'enviament de correu no sol·licitat o mitjançant comportaments o actituds que suposin molèsties, dany o perjudici per als usuaris.

MOBICAR queda exonerada de tota responsabilitat per l’ incompliment del que anteriorment s'ha exposat per part dels usuaris i es reserva el dret a suspendre el servei a aquelles persones que de forma greu i reiterada incompleixin les presents condicions, cosa que podrà fer sense previ avís en aquells casos en què, a judici de COMPARTIR, l’ incompliment revesteixi especial gravetat.

Per a qualsevol suggeriment o proposta de col·laboració podeu escriure'ns per correu electrònic a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la .

(c) Copyright MOBICAR.

Prohibida la seva reproducció total o parcial. Avís legal